×

Artikel 4:190 BW | 3 keuzemogelijkheden erfgenaam

Artikel 4:190 BW

  1. Een erfgenaam kan een nalatenschap aanvaarden of verwerpen. Een aanvaarding kan zuiver geschieden of onder voorrecht van boedelbeschrijving.
  2. De erflater kan de erfgenamen in hun keuze niet beperken. Evenmin kan een erfgenaam dienaangaande vóór het openvallen der nalatenschap een beslissing nemen.
  3. De keuze kan alleen onvoorwaardelijk en zonder tijdsbepaling geschieden. Zij kan niet een deel van het erfdeel betreffen. Hetgeen aan een erfgenaam die reeds aanvaard heeft, opkomt door de vervullen van een door de erflater aan een erfstelling toegevoegde voorwaarden kan evenwel nog afzonderlijk aanvaard of verworpen worden.
  4. Een eenmaal gedane keuze is onherroepelijk en werkt terug tot het ogenblik van het openvallen der nalatenschap. Een aanvaarding of verwerping kan niet op grond van dwaling, noch op grond van benadeling van een of meer schuldeisers worden vernietigd.

Een erfgenaam heeft op grond van artikel 4:190 BW drie keuzemogelijkheden: hij kan de nalatenschap zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden (onder voorrecht van boedelbeschrijving) of verwerpen.

Deze keuze kan een erfgenaam op verschillende manieren maken. Dit kan door het afleggen van een verklaring, maar kan ook voortvloeien uit feitelijke handelingen van een erfgenaam. Uit niets doen kan ook een keuze voortvloeien. Het is belangrijk om bij het maken van de keuze een goede afweging te maken met het oog op eventuele schulden van de nalatenschap. Een eenmaal gemaakte keuze is alleen in bijzondere gevallen ongedaan te maken.

 

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/in-de-wet/artikel-4-190-bw-3-keuzemogelijkheden-erfgenaam/