×

Artikel 4:3 BW | Iemand die onwaardig is, erft niet.

Artikel 4:3 BW

 1. Van rechtswege onwaardig zijn om uit een nalatenschap voordeel te trekken:
  1. Hij die onherroepelijk veroordeeld is ter zake dat hij de overledene heeft omgebracht, heeft getracht hem om te brengen, dat feit heeft voorbereid of daaraan heeft deelgenomen;
  2. Hij die onherroepelijk veroordeeld is wegens een opzettelijk tegen de erflater gepleegd misdrijf waarop naar de Nederlandse wettelijke omschrijving een vrijheidsstraf is gesteld met een maximum van ten minste vier jaren, dan wel wegens poging tot, voorbereiding van, of deelneming aan een dergelijk misdrijf;
  3. Hij van wie bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat hij tegen de erflater lasterlijk een beschuldiging van een misdrijf heft ingebracht, waarop naar de Nederlandse wettelijke omschrijving een vrijheidsstraf met een maximum van ten minste vier jaren is gesteld;
  4. Hij die de overledene door een feitelijkheid of door bedreiging met een feitelijkheid heeft gedwongen of belet een uiterste wilsbeschikking te maken;
  5. Hij die de uiterste wil van de overledene heeft verduisterd, vernietigd of vervalst.
 2. Rechten door derden te goeder trouw verkregen voordat de onwaardigheid is vastgesteld worden geëerbiedigd. In geval echter de goederen om niet zijn verkregen, kan de rechter aan de rechthebbenden, en ten laste van hem die daardoor voordeel heeft genoten, een naar billijkheid te bepalen vergoeding toekennen.
 3. Een onwaardigheid vervalt, wanneer de erflater aan de onwaardige op ondubbelzinnige wijze zijn gedraging heeft vergeven.

Iemand die onwaardig is, erft niet.

Iemand is bijvoorbeeld wel onwaardig om te erven wanneer diegene onherroepelijk veroordeeld is omdat hij de erflater heeft gedood of heeft geprobeerd om te brengen. Ook wanneer hij de erflater heeft gedwongen of verhinderd heeft een testament te maken of wanneer hij het testament van de erflater heeft weggemaakt of vervalst, is iemand onwaardig om te erven. Ook als iemand een misdrijf heeft gepleegd tegen een erflater en op dat misdrijf staat een gevangenisstraf van vier jaar of meer (het gaat er niet om dat er daadwerkelijk een gevangenisstraf van vier jaar of meer is opgelegd) en diegene is daarvoor onherroepelijk veroordeeld, is er sprake van onwaardigheid. Een erflater kan iemand zijn daden vergeven, dan vervalt de onwaardigheid.

 

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/in-de-wet/artikel-4-3-bw-iemand-die-onwaardig-is-erft-niet/