×

Artikel 4:43 BW | Vernietigbaarheid testament

Artikel 4:43 BW

  1. Een uiterste wilsbeschikking is niet vatbaar voor vernietiging op de grond dat zij door misbruik van omstandigheden is tot stand gekomen.
  2. Een uiterste wilsbeschikking gemaakt onder invloed van een onjuiste beweegreden, is slechts dan vernietigbaar, wanneer de door de erflater ten onrechte veronderstelde omstandigheid die zijn beweegreden tot de beschikking is geweest, in de uiterste wil zelf is aangeduid en de erflater de beschikking niet zou hebben gemaakt, indien hij van de onjuistheid dier veronderstelling had kennis gedragen.
  3. Een uiterste wilsbeschikking kan niet op grond van bedreiging, bedrog of een onjuiste beweegreden worden vernietigd, wanneer de erflater haar heeft bevestigd nadat de invloed van de bedreiging heeft opgehouden te werken of het bedrog of de onjuistheid van de beweegreden is ontdekt.

Een testament kan niet vernietigd worden op grond van misbruik van omstandigheden, maar wel op grond van dwaling, bedreiging en bedrog.

De wetgever heeft met deze bepaling willen voorkomen dat er veel geprocedeerd zou worden door nabestaanden over de vernietiging van het testament wegens misbruik van omstandigheden. Het is de taak van de notaris om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt door personen in de omgeving van degene die het testament laat opstellen. Om een geslaagd beroep op dwaling te kunnen doen, bevat lid 2 een bijzondere dwalingsregeling. Alleen wanneer de onjuiste beweegreden in het testament is opgenomen en de erflater het testament niet zo had geformuleerd als hij van die onjuistheid op de hoogte was geweest, dan is het testament vernietigbaar op grond van dwaling. 

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/in-de-wet/artikel-4-43-bw-vernietigbaarheid-testament/