×

Artikel 4:65 BW | Berekening legitieme portie

Artikel 4:65 BW

De legitieme porties worden berekend over de waarde van de goederen der nalatenschap, welke waarde wordt vermeerderd met de bij deze berekening in aanmerking te nemen giften en verminderd met de schulden, vermeld in artikel 7 lid 1 onder a tot en met c en f. Buiten beschouwing blijven giften waaruit schulden als bedoeld in artikel 7 lid 1 onder i zijn ontstaan.

Artikel 4:65 BW regelt hoe een legitieme portie berekend moet worden.

Daarvoor moet de waarde van de goederen van de nalatenschap worden vermeerderd met bepaalde giften en verminderd worden met enkele schulden. De uitkomst van deze berekening wordt de legitimaire massa genoemd. Als de legitimaire massa is becijferd, kunnen daarna de legitieme portie en de legitimaire aanspraak worden berekend.

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/in-de-wet/artikel-4-65-bw-berekening-legitieme-portie/