×

Artikel 4:63 BW | Een kind kan aanspraak maken op de legitieme portie, ook als het kind onterfd is.

Artikel 4:63 BW

  1. De legitieme portie van een legitimaris is het gedeelte van de waarde van het vermogen van de erflater, waarop de legitimaris in weerwil van giften en uiterste wilsbeschikkingen van de erflater aanspraak kan maken.
  2. Legitimarissen zijn de afstammelingen van de erflater die door de wet als erfgenamen tot zijn nalatenschap worden geroepen, hetzij uit eigen hoofde, hetzij bij plaatsvervulling met betrekking tot personen die op het ogenblik van het openvallen der nalatenschap niet meer bestaan of die onwaardig zijn.
  3. De legitimaris die de nalatenschap verwerpt, verliest zijn recht op de legitieme portie, tenzij hij bij het afleggen van de verklaring bedoeld in artikel 191, tevens verklaart dat hij zijn legitieme portie wenst te ontvangen.

 

Een erflater is niet geheel vrij in de keuzes die hij maakt in zijn testament. Hij kan ervoor kiezen om een van zijn kinderen te onterven, maar het onterfde kind kan in dat geval toch aanspraak maken op zijn legitieme portie. De legitieme portie is van dwingend recht; dat betekent dat hier bij testament niet van afgeweken kan worden. De legitieme portie is “het gedeelte van de waarde van het vermogen van de erflater, waarop de legitimaris in weerwil van giften en uiterste wilsbeschikkingen van de erflater aanspraak kan maken”. De legitieme portie komt neer op de helft van de waarde van het erfdeel bij versterf dat het kind (of, bij plaatsvervulling, de kleinkinderen van het onterfde kind) zou hebben gekregen wanneer het kind niet zou zijn onterfd, waarbij rekening gehouden wordt met bepaalde giften.

Een kind kan aanspraak maken op de legitieme portie, ook als het kind onterfd is.

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/in-de-wet/artikel-4-63-bw-een-kind-kan-aanspraak-maken-op-de-legitieme-portie-ook-als-het-kind-onterfd-is/