×

Artikel 4:16 BW | Een boedelbeschrijving bij de wettelijke verdeling bevat een beschrijving van de goederen en schulden die zich in een nalatenschap bevinden ten tijde van het overlijden van de erflater.

Artikel 4:16 BW

  1. De echtgenoot en ieder kind kunnen verlangen dat een boedelbeschrijving wordt opgemaakt. De boedelbeschrijving bevat een waardering van de goederen en de schulden van de nalatenschap.
  2. Heeft de echtgenoot of een kind niet het vrije beheer over zijn vermogen, dan levert zijn wettelijk vertegenwoordiger binnen een jaar na het overlijden van de erflater een ter bevestiging van haar deugdelijkheid door hem ondertekende boedelbeschrijving in ter griffie van de rechtbank van de woonplaats van de echtgenoot onderscheidenlijk het kind. De kantonrechter kan bepalen dat de boedelbeschrijving bij notariële akte dient te geschieden.
  3. Op de boedelbeschrijving en de waardering zijn de artikelen 673 tot en met 676 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van overeenkomstige toepassing. De echtgenoot en ieder kind zijn voor de toepassing van de in de vorige volzin genoemde bepalingen partij bij de boedelbeschrijving.
  4. De echtgenoot en ieder kind hebben jegens elkaar recht op inzage in en afschrift van alle bescheiden en andere gegevensdragers, die zij voor de vaststelling van hun aanspraken behoeven. De daartoe strekkende inlichtingen worden door hen desverzocht verstrekt. Zij zijn jegens elkaar gehouden tot medewerking aan de verstrekking van inlichtingen door derden.

Een boedelbeschrijving bij de wettelijke verdeling bevat een beschrijving van de goederen en schulden die zich in een nalatenschap bevinden ten tijde van het overlijden van de erflater.

Naast een beschrijving van de goederen en schulden bevat de boedelbeschrijving ook een waardering hiervan. Zowel de langstlevende echtgenoot als ieder van de kinderen van de erflater kunnen vragen om een boedelbeschrijving. Een veel voorkomend misverstand is dat een boedelbeschrijving alleen gaat over de inboedel, dit is dus niet het geval.

 

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/in-de-wet/artikel-4-16-bw-een-boedelbeschrijving-bij-de-wettelijke-verdeling-bevat-een-beschrijving-van-de-goederen-en-schulden-die-zich-in-een-nalatenschap-bevinden-ten-tijde-van-het-overlijden-van-de-erflat/