- Voorwoord -

Ook voor erfenissen geldt: problemen zijn er om opgelost te worden!

Het komt maar wat vaak voor: nalatenschappen die zo ingewikkeld zijn dat ze maar moeilijk afgewikkeld kunnen worden. Ook erfenissen waarover ruzie ontstaat zijn aan de orde van de dag. Dit magazine gaat over het erfrecht, in het bijzonder geschillen over nalatenschappen en problematische erfenissen.

Wij weten als geen ander dat het heel vervelend is als er ruzie over een erfenis ontstaat of als een nalatenschap maar niet afgewikkeld wordt.

Dit magazine staat boordevol informatie over nalatenschapskwesties. Of u nu erfgenaam, legitimaris, legataris, executeur, vereffenaar, schuldeiser, (vertegenwoordiger van een) goed doel of boedelgevolmachtigde bent, wij hopen dat de informatie uit dit magazine kan bijdragen aan de oplossing van uw erfrechtelijk probleem. Als erfrechtadvocaten delen we onze kennis en ervaring graag met u.

Sommige problemen over een nalatenschap laten zich niet oplossen zonder de hulp van een advocaat. Vaak wordt er dan toch tot een oplossing gekomen zonder dat een procedure bij de rechter noodzakelijk is. In sommige gevallen is een gerechtelijke procedure niet te vermijden. Onze overtuiging is dat ook de meest ingewikkelde nalatenschappen en ook alle nalatenschappen waarover van mening wordt verschild of waarover ruzie is ontstaan, af te wikkelen zijn. Immers, ieder erfrechtelijk probleem is er om opgelost te worden.

 

Joost Diks en Bregje Boelens

Erfrechtadvocaten verbonden aan Advocaten Familie- & Erfrecht en initiatiefnemers van Erfenismagazine.

Bregje Boelens en Joost Diks
sluit begrippenlijst

vereffenaar

zelfst. naamw

Een persoon die de nalatenschap afwikkelt en wordt aangewezen als het Wetboek Erfrecht dat zegt.

Soms zegt het Wetboek Erfrecht dat er een vereffenaar moet worden benoemd. Deze vereffenaar wordt dan bevoegd om de nalatenschap af te wikkelen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de nalatenschap door een erfgenaam beneficiair wordt aanvaard. De vereffenaar moet de nalatenschap afwikkelen volgens de regels die in het Wetboek Erfrecht staan genoemd. Er kunnen één of meerdere vereffenaars zijn. Soms zijn de erfgenamen zelf de vereffenaars. Het kan ook zijn dat de vereffenaar iemand anders is, bijvoorbeeld een advocaat of notaris.

“Notaris De Vries is benoemd tot vereffenaar en gaat de nalatenschap van mijn buurman afwikkelen.”

Bregje Boelens Bregje Boelens Erfrecht advocaat
Begrippen
sluit begrippenlijst
Terug naar overzicht Terug naar overzicht < Terug naar overzicht
sluit colofon COLOFON Erfenismagazine is een uitgave van Advocaten Familie- & Erfrecht, Mispelhoefstraat 25, 5651 GK Eindhoven.
Mispelhoefstraat 25 5651 GK Eindhoven www.familie-erfrecht.nl
Hoofdredactie

Advocaten Familie- & Erfrecht

Vragen over de inhoud kunnen worden gericht aan info@familie-erfrecht.nl.

Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerde gegevensbestand of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van Advocaten Familie- & Erfrecht.

Dit Erfrecht magazine is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Advocaten Familie- & Erfrecht garandeert evenwel niet dat de informatie in dit magazine vrij is van fouten of onvolkomenheden. Advocaten Familie- & Erfrecht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de informatie van dit magazine en/of de informatie die wordt verkregen middels in dit magazine opgenomen links.

Aan dit magazine werkten mee:

mr. B.A.H.M. Boelens
mr. J.Th.M. Diks
mr. E.C.E. Schnackers
mr. N. Stoutenbeek

mr. C. Hokken
mr. N. Deckers
mr. R.D.W. Reijn
mr. dr. N. Lavrijssen
mr. A.M. Steegmans

Concept Webdesign