×

Artikel 4:13 BW | Wat houdt de wettelijke verdeling in?

Artikel 4:13 BW

  1. De nalatenschap van de erflater die een echtgenoot en een of meer kinderen als erfgenamen achterlaat, wordt, tenzij de erflater bij uiterste wilsbeschikking heeft bepaald dat deze afdeling geheel buiten toepassing blijft, overeenkomstig de volgende leden verdeeld.
  2. De echtgenoot verkrijgt van rechtswege de goederen van de nalatenschap. De voldoening van de schulden van de nalatenschap komt voor zijn rekening. Onder schulden van de nalatenschap zijn hier tevens begrepen de ten laste van de gezamenlijke erfgenamen komende uitgaven ter voldoening aan testamentaire lasten.
  3. Ieder van de kinderen verkrijgt als erfgenaam van rechtswege een geldvordering ten laste van de echtgenoot, overeenkomend met de waarde van zijn erfdeel. Deze vordering is opeisbaar:
    1. Indien de echtgenoot in staat van faillissement is verklaard of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard;
    2. Wanneer de echtgenoot is overleden.

De vordering is ook opeisbaar in door de erflater bij uiterste wilsbeschikking genoemde gevallen.

  1. De in lid 3 bedoelde geldsom wordt, tenzij de erflater, dan wel de echtgenoot en het kind tezamen, anders hebben bepaald, vermeerderd met een percentage dat overeenkomt met dat van de wettelijke rente, voor zover dit percentage hoger is dan zes, berekend per jaar vanaf de dag waarop de nalatenschap is opengevallen, bij welke berekening telkens uitsluitend de hoofdsom in aanmerking wordt genomen.
  2. Is de vordering, bedoeld in lid 3, opeisbaar geworden doordat ten aanzien van de echtgenoot de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, dan is de vordering, voor zover zij onvoldaan is gebleven, door beëindiging van de toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op grond van artikel 356 lid 2 van de Faillissementswet wederom niet opeisbaar. Artikel 358 lid 1 van de Faillissementswet vindt ten aanzien van de vordering geen toepassing.
  3. In deze titel wordt onder echtgenoot niet begrepen een van tafel en bed bescheiden echtgenoot.

Heeft de erflater bij testament niet anders bepaald, dan verkrijgt de langstlevende echtgenoot de goederen van de nalatenschap en komt de voldoening van de schulden van de nalatenschap voor zijn rekening. Alle kinderen van erflater verkrijgen een vordering op de langstlevende echtgenoot ter hoogte van de waarde van hun erfdeel. Deze vordering is pas opeisbaar wanneer de langstlevende echtgenoot komt te overlijden. Dat betekent dat de langstlevende echtgenoot vrij kan beschikken over het vermogen van de erflater. Deze wijze van vererving van de nalatenschap wordt de wettelijke verdeling genoemd en dient ter bescherming van de langstlevende echtgenoot. In een testament kunnen bepaalde aanpassingen gedaan worden aan de wettelijke verdeling.

Wat houdt de wettelijke verdeling in?

 

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/in-de-wet/artikel-4-13-bw-wat-houdt-de-wettelijke-verdeling-in/