×

Artikel 4:7 BW | Welke schulden zijn schulden van de nalatenschap en welke worden met voorrang voldaan?

Artikel 4:7 BW

 1. Schulden van de nalatenschap zijn:
  1. De schulden van de erflater die niet met zijn dood tenietgaan, voor zover niet begrepen in onderdeel i;
  2. De kosten van lijkbezorging, voor zover zij in overeenstemming zijn met de omstandigheden van de overledene;
  3. De kosten van vereffening van de nalatenschap, met inbegrip van het loon van de vereffenaar;
  4. De kosten van executele, met inbegrip van het loon van de executeur;
  5. De schulden uit belastingen die ter zake van het openvallen der nalatenschap worden geheven, voor zover zij op de erfgenamen komen te rusten;
  6. De schulden die ontstaan door toepassing van afdeling 2 van titel 3;
  7. De schulden ter zake van legitieme porties waarop krachtens artikel 80 aanspraak wordt gemaakt;
  8. De schulden uit legaten welke op een of meer erfgenamen rusten;
  9. De schulden uit giften en andere handelingen die ingevolge artikel 126 worden aangemerkt als legaten.
 2. Bij de voldoening van de schulden ten laste van de nalatenschap worden achtereenvolgens met voorrang voldaan:
  1. De schulden, bedoeld in lid 1 onder a tot en met e;
  2. De schulden, bedoeld in lid 1 onder f;
  3. De schulden, bedoeld in lid 1 onder g. Ontbreken schulden als bedoeld in lid 1 onder f, dan worden eerst de schulden, bedoeld in lid 1 onder a tot en met c, en vervolgens de schulden bedoeld in lid 1 onder d, e en g, met voorrang voldaan.
 3. In de nalatenschap van de langstlevende ouder, bedoeld in artikel 20, en de stiefouder, bedoeld in artikel 22, wordt een verplichting tot overdracht van goederen als bedoeld in die artikelen met een schuld als bedoeld in lid 1 onder a gelijkgesteld.

Artikel 4:7 BW bevat een uitwerking van de schulden van de nalatenschap. Het is belangrijk om te weten welke schulden dit zijn, omdat de schuldeisers van de nalatenschap hun vorderingen op de goederen van de nalatenschap kunnen verhalen. Ook voor erfgenamen is deze bepaling van belang. Heeft een erfgenaam de nalatenschap beneficiair (onder het voorrecht van boedelbeschrijving) aanvaard, dan hoeft deze erfgenaam deze schuld niet uit eigen vermogen te voldoen indien de nalatenschap te weinig vermogen bevat om alle schulden van te voldoen. Zo zijn bijvoorbeeld begrafeniskosten en de kosten van executele en vereffening schulden van de nalatenschap. Enkele schulden worden met voorrang voldaan. Dit is uitgewerkt in lid 2 van artikel 4:7 BW.

Welke schulden zijn schulden van de nalatenschap en welke worden met voorrang voldaan?

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/in-de-wet/artikel-4-7-bw-welke-schulden-zijn-schulden-van-de-nalatenschap-en-welke-worden-met-voorrang-voldaan/