×

Artikel 4:67 BW | Berekening legitieme portie

Artikel 4:67 BW

Bij de berekening van de legitieme porties worden de volgende door de erflater gedane giften in aanmerking genomen: 

  1. Giften die kennelijk gedaan en aanvaard zijn met het vooruitzicht dat daardoor legitimarissen worden benadeeld;
  2. Giften die de erflater gedurende zijn leven te allen tijde had kunnen herroepen of die hij bij de gift voor inkorting vatbaar heeft verklaard;
  3. Giften van een voordeel, bestemd om pas na zijn overlijden ten volle te worden genoten;
  4. Giften, door de erflater aan een afstammeling gedaan, mits deze of een afstammeling van hem legitimaris van de erflater is;
  5. Andere giften, voor zover de prestatie binnen vijf jaren voor zijn overlijden is geschied.

In artikel 4:65 BW wordt aangegeven hoe de legitieme portie berekend moet worden. Artikel 4:67 BW regelt welke giften moeten worden opgeteld bij de waarde van de goederen van de nalatenschap.

De hoofdregel staat in sub e: alleen de giften die binnen vijf jaar voor het overlijden van erflater zijn gedaan, worden meegenomen. De uitzonderingen zijn opgenomen in sub a tot en met d.

Onder het oude Burgerlijk Wetboek kwamen alle giften voor inkorting in aanmerking.

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/in-de-wet/artikel-4-67-bw-berekening-legitieme-portie/