×

Artikel 4:55 BW | Wie kan een testament laten opmaken?

Artikel 4:55 BW

  1. Behalve zij die handelingsbekwaam zijn, kunnen ook minderjarigen die de leeftijd van zestien jaren hebben bereikt, en zij die op een andere grond dan wegens hun lichamelijke of geestelijke toestand onder curatele zijn gesteld, uiterste wilsbeschikkingen maken.
  2. Hij die wegens zijn lichamelijke of geestelijke toestand onder curatele staat, kan slechts met toestemming van de kantonrechter uiterste wilsbeschikkingen maken. De kantonrechter kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
  3. De bekwaamheid van de erflater wordt beoordeeld naar de staat, waarin hij zich bevond op het ogenblik dat de beschikking werd gemaakt.

 

Artikel 4:55 BW bepaalt wie testeerbevoegd zijn, dat wil zeggen wie een testament kunnen maken. Dat zijn personen die handelingsbekwaam zijn of de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt, personen die op een andere grond dan wegens een geestelijke stoornis onder curatele zijn gesteld en personen die wegens een geestelijke stoornis onder curatele zijn gesteld maar toestemming hebben gekregen van de kantonrechter voor het laten opmaken van een testament. Laat je de notaris een uiterste wilsbeschikking opmaken zonder dat je voldoet aan de hiervoor geschetste voorwaarden, dan is de uiterste wilsbeschikking nietig. Dat betekent dat het testament wordt geacht nooit te hebben bestaan. Kortom: datgene wat je in het testament hebt bepaald, is niet geldig.

Wie kan een testament laten opmaken?

 

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/in-de-wet/artikel-4-55-bw-wie-kan-een-testament-laten-opmaken/