×

Artikel 4:142 BW | Executeur-testamentair

Artikel 4:142 BW

  1. Een erflater kan bij uiterste wilsbeschikking een of meer executeurs benoemen. Hij kan aan een executeur de bevoegdheid toekennen een of meer andere executeurs aan zich toe te voegen of in zijn plaats te stellen; hij kan ook beschikken dat wanneer een benoemde executeur komt te ontbreken, de kantonrechter bevoegd is op verzoek van een belanghebbende een vervanger te benoemen.
  2. Zijn er twee of meer executeurs, dan kan, tenzij de erflater anders heeft beschikt, ieder van hen alle werkzaamheden alleen verrichten.
  3. Bij verschil van mening tussen de executeurs beslist op verzoek van een van hen de kantonrechter. Deze kan een verdeling van de werkzaamheden of van het hun toekomende loon vaststellen.

De benoeming van een executeur geschiedt bij uiterste wilsbeschikking.

Overigens kan de erflater er ook voor kiezen om meerdere executeurs te benoemen. In zo’n geval kan iedere executeur in principe alle werkzaamheden alleen verrichten. Komen de executeurs er onderling niet uit, dan kunnen zij zich wenden tot de kantonrechter. In de praktijk wordt ook wel onderscheid gemaakt tussen de executeur met één ster (de begrafenisexecuteur), de executeur met twee sterren (de beheersexecuteur) en de executeur met drie sterren (de executeur -afwikkelingsbewindvoerder)

Omdat de benoeming van de executeur gebeurt bij testament, sprak men vroeger ook wel over de executeurtestamentair.

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/in-de-wet/artikel-4-142-bw-omdat-de-benoeming-van-de-executeur-gebeurt-bij-testament-sprak-men-vroeger-ook-wel-over-de-executeur-testamentair/