×

Wat is beneficiair aanvaarden?

Verwerpen, zuiver aanvaarden of beneficiair aanvaarden?

Indien u erfgenaam bent, kunt u een nalatenschap verwerpen of aanvaarden. Aanvaarding kan op twee manieren plaatsvinden. U kunt de nalatenschap zuiver aanvaarden of beneficiair aanvaarden. Deze laatste optie wordt ook wel aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving genoemd.

Bij het verwerpen van een erfenis, wordt u geen erfgenaam. Indien u de nalatenschap zuiver aanvaardt, dan erft u alle goederen maar ook alle schulden van de erflater. Indien de schuldenlast groter is dan de waarde van de goederen, dan komt het restant van de schuld voor rekening van de erfgenamen. Bij beneficiaire aanvaarding van de nalatenschap, verkrijgt u ook de goederen en de schulden uit de nalatenschap. Indien de nalatenschap negatief is, zijn de erfgenamen echter niet aansprakelijk met hun privévermogen.  Om te beoordelen of de nalatenschap negatief is, moet er een boedelbeschrijving worden gemaakt.

De keuze is aan u als erfgenaam. U kunt hierin niet worden beperkt door de erflater. De beslissing kan pas worden genomen zodra de nalatenschap is opengevallen.

Hoe aanvaard ik een nalatenschap beneficiair?

Beneficiaire aanvaarding is het aanvaarden van de erfenis onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Het beneficiair aanvaarden van de nalatenschap vindt plaats door het afleggen van een verklaring op de griffie van de rechtbank. Hiervoor bestaat een standaard formulier. Aan beneficiaire aanvaarding bij de rechtbank zijn kosten verbonden. Indien u samen met andere erfgenamen tegelijkertijd dezelfde keuze maakt, worden de kosten maar één keer in rekening gebracht.

Soms vindt het beneficiair aanvaarden ook plaats omdat u niets doet. Indien een of meerdere mede-erfgenamen de keuze hebben gemaakt om beneficiair te aanvaarden én u hebt binnen drie maanden nadat u hiervan op de hoogte bent geraakt geen andere keuze gemaakt, wordt u geacht de nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving te aanvaarden.

Kan een minderjarige de erfenis beneficiair aanvaarden?

Een minderjarige kan de nalatenschap niet zuiver aanvaarden. De wettelijke vertegenwoordiger van een erfgenaam kan de nalatenschap alleen  beneficiair aanvaarden en heeft voor verwerping een machtiging van de kantonrechter nodig.

Wat zijn de belangrijkste gevolgen van beneficiaire aanvaarding?

Het aanvaarden van een nalatenschap onder voorrecht van een boedelbeschrijving heeft de volgende gevolgen:

  • de erfgenamen zijn niet met hun hele vermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap;
  • er vindt geen boedelmenging met het andere vermogen van de erfgenamen plaats;
  • de erfgenamen zijn in beginsel verplicht om de nalatenschap af te wikkelen met inachtneming van de regels die gelden voor vereffening.

Van belang is dat de vereffening zorgvuldig plaatsvindt. Indien dat niet gebeurt dan kunt u, ondanks het feit dat beneficiaire aanvaarding heeft plaatsgevonden, toch aansprakelijk zijn voor de schulden van de nalatenschap.

Lees meer hierover in Vereffening van nalatenschappen – In gesprek met Joost Diks. 

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/veelgestelde-vraag/wat-is-beneficiair-aanvaarden/