×

Wat is een boedelbeschrijving?

Wat staat er in een boedelbeschrijving?

Een boedelbeschrijving is een document waarin – kortgezegd – wordt beschreven welke bezittingen en schulden de erflater heeft nagelaten op de dag van overlijden. Het is dus een beschrijving van de gehele nalatenschap. In de wet is opgenomen in welke gevallen een boedelbeschrijving in het erfrecht moet worden gemaakt en wat er in de boedelbeschrijving dient te worden opgenomen, waaronder;

  • de persoonsgegevens van de betrokken partijen en van de eventuele schatters;
  • een korte beschrijving van alle tot de boedel behorende goederen en schulden en een eventuele schatting van de waarde van de roerende zaken;
  • een lijst van de tot de boedel behorende geldsommen;
  • de plaats waar de beschreven goederen zich bevinden;
  • een opgave van akten die op de goederen en schulden zien;
  • een opgave van de administratie die betrekking heeft op de boedelgoederen.

Een boedelbeschrijving kan opgemaakt worden bij onderhandse of notariële akte. Indien alle partijen het eens zijn en zij het vrije beheer hebben over de goederen die tot de erfenis behoren, kan worden volstaan met een onderhandse akte. De onderhandse akte dient door alle erfgenamen te worden ondertekend. In andere gevallen dient de boedelbeschrijving bij notariële akte te worden opgemaakt.

Waarom wordt er een boedelbeschrijving gemaakt?

In het erfrecht wordt vaak een boedelbeschrijving gemaakt. De boedelbeschrijving dient om tot een zorgvuldige afwikkeling van de nalatenschap te komen. Uit een deugdelijke boedelbeschrijving blijkt immers de omvang van de nalatenschap. Op www.rechtspraak.nl vindt u een model boedelbeschrijving erfrecht. Het betreft een voorbeeld van hoe een boedelbeschrijving eruit dient te zien.

In welke gevallen wordt een boedelbeschrijving gemaakt?

Het is in principe in alle nalatenschappen verstandig om een boedelbeschrijving te maken. De boedelbeschrijving vormt immers de basis voor de afwikkeling van de nalatenschap.

Soms schrijft de wet voor dat een boedelbeschrijving moet worden gemaakt. Zo moet op grond van de wet onder andere in de volgende situaties een boedelbeschrijving van de nalatenschap worden gemaakt:

  • In het kader van de vereffening van een nalatenschap;
  • Indien een erfgenaam niet het vrije beheer over zijn of haar vermogen heeft, dus bijvoorbeeld als iemand minderjarig is of onder bewind of curatele is gesteld;
  • Indien een executeur is benoemd, behoort het opmaken van een boedelbeschrijving tot de taken van de executeur.

Op verzoek kan de rechter ook bevelen dat er een boedelbeschrijving van de erfenis wordt opgemaakt, bijvoorbeeld op verzoek van één van de kinderen bij een wettelijke verdeling of op verzoek van een erfgenaam. Indien de erfgenamen het niet eens zijn over de boedelbeschrijving, kunnen geschillen hierover ook aan de rechter worden voorgelegd.

Boedelbeschrijving en verdeling nalatenschap

Door een (notariële) boedelbeschrijving kan een aanvang worden gemaakt met de afwikkeling van de nalatenschap. Daarnaast heeft de notariële boedelbeschrijving ook bewijskracht. Er zijn juridische gevolgen verbonden aan het bewust niet vermelden van bezittingen of schulden op de boedelbeschrijving.

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/veelgestelde-vraag/wat-is-een-boedelbeschrijving/