×

Hoe aanvaard ik een erfenis beneficiair?

Beneficiaire aanvaarding bij de rechtbank

Indien u een erfenis beneficiair wilt aanvaarden, loopt de procedure tot beneficiaire aanvaarding als volgt. U kunt een verklaring tot beneficiaire aanvaarding afleggen bij de griffie van de rechtbank. U kunt de benodigde documenten naar de rechtbank toesturen of in persoon afgeven bij de balie van de rechtbank. De rechtbank van de laatste woonplaats van de erflater is bevoegd. Bekijk ook de informatie over beneficiaire aanvaarding op rechtspraak.nl.

De verklaring beneficiaire aanvaarding

Voor de verklaring van beneficiaire aanvaarding is een standaard formulier beschikbaar op de site van de rechtspraak. U kunt het formulier verklaring nalatenschap zowel online als met de hand invullen. Op de voornoemde website van de rechtspraak vindt u een korte instructie hoe u het formulier voor beneficiaire aanvaarding van een nalatenschap moet invullen.

Op de verklaring nalatenschap dient u uw persoonsgegevens, alsmede de persoonsgegevens van erflater in te vullen. Tevens dient u aan te kruisen of u de nalatenschap verwerpt, beneficiair aanvaardt of zuiver aanvaardt. De verklaring dient gedateerd en ondertekend te worden. Een kopie van de overlijdensakte alsmede een kopie van het legitimatiebewijs van u dienen te worden bijgevoegd.

Een andere mogelijkheid is dat  u bij de notaris de verklaring aflegt inhoudende dat u de nalatenschap beneficiair wilt aanvaarden. De notaris kan namens u de verklaring beneficiaire aanvaarding naar de griffie van de rechtbank sturen.

In het laatste geval ontvangt de notaris ook de akte opgemaakt door de griffie van de rechtbank waaruit blijkt dat u de nalatenschap beneficiair heeft aanvaard. Indien u de verklaring tot beneficiaire aanvaarding zelf heeft afgelegd bij de griffie van de rechtbank of per post naar de rechter heeft gestuurd, dan ontvangt u een akte nalatenschap op het door u opgegeven adres.

Uw verklaring van beneficiaire aanvaarding wordt ingeschreven in het boedelregister dat door iedere rechtbank wordt bijgehouden. Zo is voor derden bekend wat uw keuze met betrekking tot de erfenis is.

Kunnen de erfgenamen samen beneficiair aanvaarden?

Het is mogelijk om namens meerdere erfgenamen de erfenis beneficiair te aanvaarden. Dit kan alleen indien alle erfgenamen meerderjarig zijn. In dat geval dienen de erfgenamen die niet zelf de verklaring tot beneficiaire aanvaarding ter griffie afleggen een volmacht te verstrekken aan de erfgenaam die namens alle erfgenamen de beneficiaire aanvaarding regelt.

Hoe kan een minderjarige beneficiair aanvaarden?

Indien een minderjarige de erfenis beneficiair wil aanvaarden, hoeft hiervoor geen verklaring ter griffie van de rechtbank te worden afgelegd. De minderjarige kan de nalatenschap niet zuiver aanvaarden. Voor verwerping heeft de minderjarige toestemming van de kantonrechter nodig. Indien de minderjarige de erfenis niet binnen 3 maanden na het openvallen van de nalatenschap heeft verworpen, is de erfenis automatisch beneficiair aanvaard. Een punt van aandacht hierbij is dat de beneficiaire aanvaarding dan niet in het boedelregister is aangetekend. Indien dat wel gewenst of noodzakelijk is, dient ook namens de minderjarige een verklaring beneficiaire aanvaarding ter griffie van de rechtbank te worden ingevuld.

Automatische beneficiaire aanvaarding

In sommige gevallen aanvaardt u de erfenis automatisch beneficiair. Dat geldt onder andere wanneer een wettelijke vertegenwoordiger van een erfgenaam, zoals een ouder of een curator, niet binnen drie maanden vanaf het tijdstip dat de erfenis de erfgenaam toekomt, een verklaring tot verwerping aflegt. De erfenis geldt in dat geval als beneficiair aanvaard. Zuivere aanvaarding van een erfenis is voor een wettelijke vertegenwoordiger niet mogelijk.

Een erfgenaam die nog geen keuze heeft uitgebracht over de wijze van aanvaarding van een erfenis, wordt geacht de erfenis ook beneficiair te aanvaarden als een mede-erfgenaam de erfenis beneficiair heeft aanvaard. Dat is alleen anders wanneer de erfgenaam alsnog de erfenis zuiver aanvaardt of verwerpt binnen 3 maanden nadat hij van de beneficiaire aanvaarding door zijn mede-erfgenaam kennis heeft gekregen.

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/veelgestelde-vraag/hoe-aanvaard-ik-een-erfenis-beneficiair/