×

Mag u als executeur goederen van de nalatenschap verkopen?

Benoeming executeur aanvaard!

In het testament bent u als executeur aangewezen en na wikken en wegen besluit u deze benoeming te aanvaarden. Het zal u inmiddels duidelijk zijn dat u als executeur een aantal rechten en verplichtingen heeft. Een vraag die wellicht ook bij u speelt, is de vraag of de executeur goederen van de nalatenschap mag verkopen.

Bent u een één-, twee- of driesterrenexecuteur?

Niet iedere executeur heeft dezelfde bevoegdheden. In het erfrecht kennen we de zogenaamde één-, twee of driesterrenexecuteur. Bent u een  ‘eensterrenexecuteur’, dan heeft u tot taak om de uitvaart te regelen. De bevoegdheden van een’tweesterrenexecuteur’ gaan verder. De ‘tweesterrenexecuteur’, ook wel ‘beheersexecuteur’ genoemd, heeft tot taak de goederen van de nalatenschap te beheren en en de schulden te voldoen die tijdens zijn beheer dienen te worden voldaan. Bent u een ‘driesterrenexecuteur’, ook wel ‘executeur-afwikkelingsbewindvoerder’ genoemd dan heeft u niet alleen de taak de nalatenschap te beheren, maar heeft u normaliter ook de taak om de nalatenschap te verdelen.

Zoals u zult begrijpen, is de ‘eensterrenexecuteur’ niet bevoegd om goederen te verkopen. De ‘tweesterrenexecuteur’ heeft deze bevoegdheid soms wel, net als de ‘driesterrenexecuteur’. Stap 1 is dus om te kijken welke taak u opgelegd heeft gekregen in het testament.  Let op, vaak wordt niet letterlijk de term een-, twee- of driesterrenexecuteur gebruikt in het testament, maar moet u dit uit de tekst van het testament afleiden.

Wat staat er verder in het testament?

In het testament staat niet alleen beschreven of u een een-, twee- of driesterrenexecuteur bent, maar vaak worden er ook nog aanvullende regels en voorwaarden opgenomen voor de executeur. Het is dan ook van groot belang om het testament aandachtig door te nemen. Soms staat er bijvoorbeeld in het testament dat u zonder overleg goederen van de nalatenschap mag verkopen of soms is er juist toestemming nodig van de erfgenamen. Stap 2 is dus altijd om het testament goed te bestuderen.

Bevoegheden executeur volgens de wet

Stap 3 is de wet. Naast de testamentaire regelingen, is de wettelijk regeling van belang,  in het bijzonder artikel 4:147 Burgerlijk Wetboek (BW). In artikel 4:147 lid 1 BW is bepaald dat de executeur bevoegd is goederen te gelde te maken (dus ook te verkopen), voor zover dit nodig is voor de tot zijn taak behorende voldoening van schulden der nalatenschap en de nakoming van de hem opgelegde lasten. Als de executeur te weinig geld in de boedel heeft om een opeisbare schuld van de erflater te voldoen, dan mag hij goederen van de nalatenschap verkopen. De voldoening van niet-opeisbare schulden behoort niet tot de taak van de executeur, hetgeen betekent dat hij voor de voldoening daarvan geen goederen mag verkopen.

Als de executeur op grond van art. 4:147 lid 1 BW goederen mag verkopen, bepaalt de wet dat hij over de keuze van de  te gelde te maken goederen en de wijze van tegeldemaking, overleg moet voeren  met de erfgenamen, tenzij in het testament anders is bepaald. Als een erfgenaam bezwaar maakt tegen een voorgenomen wijze van verkoop, dan moet de executeur die erfgenaam in de gelegenheid stellen de beslissing van de kantonrechter in te roepen. Let op, een driesterrenexecuteur heeft ruimere bevoegdheden tot verkoop, maar tenzij in het testament anders is bepaald, dient ook de ‘driesterrenexecuteur’ met de erfgenamen te overleggen.

Conclusie verkoop goederen door executeur

Als executeur mag u in sommige gevallen goederen van de nalatenschap verkopen en in sommige gevallen moet dit zelfs, maar let op wat hierover in het testament is bepaald en vergeet niet ook de wet (in het bijzonder artikel 4:147 BW) erop na te slaan.

 

 

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/veelgestelde-vraag/mag-u-als-executeur-goederen-van-de-nalatenschap-verkopen/