×

Hoe moet een testament worden uitgelegd?

Veel erfrechtelijke procedures gaan over de geldigheid van een testament. Het komt echter ook vaak voor dat de erfgenamen het weliswaar eens zijn over de geldigheid van het testament, maar niet over hoe de tekst geïnterpreteerd moet worden. De rechter zal in die gevallen uitkomst moeten bieden. Een eenduidige vuistregel over hoe de rechter een testament interpreteert is niet te geven: het leerstuk van de uitleg is nog volop in ontwikkeling. 

Hoe moet een testament worden uitgelegd?

De wet bepaalt: “Bij de uitlegging van een uiterste wilsbeschikking dient te worden gelet op de verhoudingen die de uiterste wil kennelijk wenst te regelen, en op de omstandigheden waaronder de uiterste wil is gemaakt.” De laatste jaren zijn er diverse uitspraken geweest, waarbij de rechter niet de letterlijke tekst van het testament volgt, maar kijkt naar de bedoeling van de overledene.

 

Wat als ik het niet eens wordt met de andere erfgenamen over de interpretatie van het testament?

Het kan gebeuren dat de erfgenamen verschillende opvattingen hebben over hoe het testament precies uitgelegd moet worden en dat ze er onderling niet uitkomen. Met behulp van een advocaat of mediator kan geprobeerd worden overeenstemming te bereiken. Lukt dat niet, dan zal de rechter duidelijkheid moeten geven over de uitleg van het testament. Aangezien de rechter een grote vrijheid heeft bij de interpretatie van het testament, valt lastig te anticiperen op zijn oordeel. Overweegt u een procedure te starten over de uitleg van een testament, win dan van tevoren gedegen juridisch advies in.

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/veelgestelde-vraag/hoe-moet-een-testament-worden-uitgelegd/