×

Vergeet u niet melding te maken van een negatieve nalatenschap?

Als de erfgenamen de nalatenschap beneficiair hebben aanvaard, dan moet de nalatenschap in beginsel vereffend worden. De gezamenlijke erfgenamen zijn in dat geval van rechtswege gezamenlijk vereffenaar (dit blijkt uit artikel 4:195 BW). Als de erfgenamen gezamenlijk als vereffenaar optreden, dan wordt dat ook wel de lichte vereffening genoemd. Op de erfgenamen vereffenaars rusten een stuk minder verplichtingen dan op de door de rechtbank benoemde vereffenaars. Mocht u meer over willen weten over de vraag wat u moet doen als u een nalatenschap moet vereffenen, klik dan hier.

Het zou kunnen dat u er tijdens de vereffening achter komt dat de nalatenschap negatief is (dat de schulden van de nalatenschap de bezittingen overtreffen). In dat geval rust op u de verplichting om dit zo spoedig mogelijk te melden bij de kantonrechter op grond van artikel 4:199 lid 2 BW.

De kantonrechter kan naar aanleiding van uw melding besluiten om u een aantal extra verplichtingen op te leggen, dit is bepaald in artikel 4:221 BW. De rechter kan besluiten dat de schuldeisers openlijk moeten worden opgeroepen (artikel 4:214 lid 1 BW) of dat dat een lijst van erkende en betwiste vorderingen ter inzage van erfgenamen, legatarissen en allen die zich als schuldeiser hebben aangemeld moet worden neergelegd (artikel 4:214 lid 5 BW). Ook kan de rechter voorwaarden stellen aan de (neerlegging van de) rekening en verantwoording en uitdelingslijst (artikel 4:218 BW). Deze extra verplichtingen noemen we de verzwaring van de lichte vereffening

De kantonrechter heeft in vereffeningen een toezichthoudende taak. Doordat in de wet de verplichting is opgenomen dat de erfgenamen vereffenaars een melding moeten maken van een negatieve nalatenschap, kan de kantonrechter ook daadwerkelijk toezicht houden.

De verplichting melding te maken van een negatieve nalatenschap geldt overigens ook buiten de vereffening.

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/tip/vergeet-u-niet-melding-te-maken-van-een-negatieve-nalatenschap/