×

Tips bij verdenking van financieel ouderenmisbruik tijdens en na het leven van de betrokkene

Financieel ouderenmisbruik is nog steeds de meest voorkomende vorm van misbruik onder ouderen. Bij financieel ouderenmisbruik valt te denken aan een buurvrouw die aanbiedt om met de pinpas van de oudere boodschappen te doen, maar ondertussen met diezelfde pinpas bedragen voor haarzelf opneemt bij de bank. Denk ook aan de zoon die zijn ouder helpt met internetbankieren en hierbij bedragen naar zichzelf overmaakt. Advocaten Familie- & Erfrecht heeft een uniek team advocaten dat zich bezighoudt met het terughalen van verdwenen vermogen.

 

Bij een vermoeden van financieel ouderenmisbruik kan een aantal maatregelen worden getroffen om het misbruik te stoppen of zelfs te voorkomen. Ook indien het financieel ouderenmisbruik pas na het overlijden van de betrokkene wordt ontdekt, zijn er mogelijkheden om het verdwenen vermogen weer terug te brengen in de nalatenschap.

 

Tips bij een vermoeden van financieel ouderenmisbruik tijdens leven van de betrokkene

 

  1. Bewindvoering

Indien ouderen niet meer goed in staat zijn om hun financiële zaken te beheren, kan bewindvoering een oplossing bieden. De onderbewindstelling gebeurt door de kantonrechter. De oudere zelf, maar ook diens partner of een familielid kan verzoeken het vermogen onder bewind te stellen. Indien de rechter het verzoek toekent, wordt een bewindvoerder aangewezen. Dit kan een professioneel iemand of een bekende van de betrokkene zijn. Bij bewindvoering kunnen andere personen dan de bewindvoerder niet bij het geld van de betrokkene. De bewindvoerder beheert de inkomsten, betaalt de lasten en regelt de overige financiële zaken. In beginsel worden de financiële beslissingen dus door de bewindvoerder, en eventueel in overleg met de betrokkene, genomen. Wanneer er financieel misbruik wordt gemaakt of een vermoeden hiervan bestaat, kan bewindvoering er dus voor zorgen dat het vermogen beschermd blijft.

 

  1. Curatele

Curatele is een tweede mogelijkheid om het vermogen van de oudere te beschermen. Curatele is een ingrijpendere maatregel dan bewindvoering. Degene die onder curatele staat is namelijk handelingsonbekwaam en dient voor vrijwel elke beslissing toestemming te krijgen van de curator. Naast de financiële zaken, beslist de curator ook over de persoonlijke zaken van de betrokkene. Een verzoek tot curatele kan eveneens door de betrokkene zelf of een partner of familielid worden gedaan bij de kantonrechter. Ook bij curatele kan een professionele curator of een bekende van de betrokkene tot curator worden benoemd.

 

  1. Levenstestament

Een andere mogelijkheid om financieel misbruik tegen te gaan, is het laten opmaken van een levenstestament. Dit kan de betrokkene bij een notaris laten opstellen. In een levenstestament kan de betrokkene laten vastleggen wie de geldzaken mag regelen als de betrokkene dat zelf niet meer goed kan. Ook de manier waarop de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en of de gevolmachtigde aan iemand verantwoording moet afleggen, kan in het levenstestament worden bepaald. De gevolmachtigde kan een professioneel iemand of een bekende van de betrokkene zijn.

 

Tips bij een vermoeden van financieel ouderenmisbruik na het leven van de betrokkene

 

  1. Verzamel zoveel mogelijk informatie

Indien het vermoeden bestaat dat van de overleden persoon financieel misbruik is gemaakt en erfgenamen het verdwenen vermogen terug in de nalatenschap willen krijgen, is het van belang dat erfgenamen zoveel mogelijk informatie verzamelen om het vermogensverloop van de overledene in kaart te brengen. Omdat erfgenamen de rechtsopvolgers onder algemene titel zijn van de overledene, hebben zij recht op diens gehele financiële administratie en overige stukken. Dit betekent dat erfgenamen informatie en stukken kunnen opvragen bij bijvoorbeeld de bank en de belastingdienst. Het komt geregeld voor dat deze instanties niet vrijwillig de gevraagde stukken verstrekken Een erfrechtadvocaat kan dan helpen om de afgifte van informatie en stukken af te dwingen.

 

  1. Vorder rekening en verantwoording van degene die het beheer over het vermogen heeft gevoerd

Wanneer iemand het beheer over het vermogen van de overledene tijdens diens leven heeft gevoerd, kan deze persoon op grond van de wet, een rechtshandeling of het ongeschreven recht, verplicht zijn tot het afleggen van rekening en verantwoording. Het recht van rekening en verantwoording gaat in de meeste gevallen over op de erfgenamen. Ook dit kan door een erfrechtadvocaat worden afgedwongen indien de rekening en verantwoording niet vrijwillig wordt afgelegd, terwijl hiertoe wel de verplichting bestaat.

 

  1. Bepaal samen met een erfrechtadvocaat de strategie

Indien zoveel mogelijk informatie over het vermogen van de overledene is verzameld, kan met een erfrechtadvocaat de vervolgstappen worden bepaald. Er zijn verschillende mogelijkheden om de nalatenschap naderhand weer te vullen met de verdwenen gelden. Zo kan bijvoorbeeld de vernietiging van gedane schenkingen worden ingeroepen of kan een vordering wegens onrechtmatige daad of ongerechtvaardigde verrijking worden ingediend. Daarnaast zijn er nog andere juridische grondslagen die, al dan niet gecombineerd, kunnen worden gebruikt bij het terughalen van het verdwenen vermogen in de nalatenschap.

 

Tot slot over verdwenen vermogen

Bij een vermoeden van financieel ouderenmisbruik kan een in het erfrecht gespecialiseerde advocaat van Advocaten Familie- & Erfrecht hulp bieden. Veelvuldig behandelen de advocaten dossiers waarin sprake is van financieel ouderenmisbruik. In de voorbij jaren werden miljoenen euro’s teruggebracht in nalatenschappen.

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/tip/tips-bij-verdenking-van-financieel-ouderenmisbruik-tijdens-en-na-het-leven-van-de-betrokkene/