×

Privacy statement

Algemeen

Advocaten Familie- & Erfrecht respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Advocaten Familie- & Erfrecht verwerkt. 

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Advocaten Familie- & Erfrecht verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt Advocaten Familie- & Erfrecht incidenteel een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Advocaten Familie- & Erfrecht.

Doel verwerking persoonsgegevens

Advocaten Familie- & Erfrecht verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • het innen van declaraties;
 • advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • marketing- en communicatie activiteiten;
 • werving en selectie (in het kader van sollicitaties).

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Advocaten Familie- & Erfrecht verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • voor- en achternaam;
 • telefoonnummer;
 • postadres;
 • e-mailadres;
 • geboortedatum;
 • gegevens over uw bezoek op onze website;
 • gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP-adres;
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (mondeling en schriftelijk).

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Advocaten Familie- & Erfrecht omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden. Door u verstrekte gegevens die niet noodzakelijk of relevant zijn voor de dienstverlening van Advocaten Familie- & Erfrecht zullen niet worden verwerkt.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Advocaten Familie- & Erfrecht verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting;
 • uitvoering van een overeenkomst;
 • verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden 

Advocaten Familie- & Erfrecht deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Advocaten Familie- & Erfrecht, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Advocaten Familie- & Erfrecht persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. 

Met de derde partij die namens en in opdracht van Advocaten Familie- & Erfrecht uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Advocaten Familie- & Erfrecht ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris en ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

Advocaten Familie- & Erfrecht hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Advocaten Familie- & Erfrecht gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Advocaten Familie- & Erfrecht in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Advocaten Familie- & Erfrecht bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. 

Privacy rechten van betrokkenen 

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Advocaten Familie- & Erfrecht aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Advocaten Familie- & Erfrecht
Mispelhoefstraat 25
5651 GK Eindhoven
info@familie-erfrecht.nl

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Advocaten Familie- & Erfrecht neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens. 

Gebruik social media 

Op de website van Advocaten Familie- & Erfrecht zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. Advocaten Familie- & Erfrecht houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies 

Advocaten Familie- & Erfrecht houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Advocaten Familie- & Erfrecht verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website van Advocaten Familie- & Erfrecht te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van Advocaten Familie- & Erfrecht op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. Advocaten Familie- & Erfrecht maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies (zie cookie policy). U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

De website van Advocaten Familie- & Erfrecht maakt gebruik van cookies via Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Advocaten Familie- & Erfrecht geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Advocaten Familie- & Erfrecht heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website biedt Advocaten Familie- & Erfrecht een blog of forum aan dat vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend via de contactgegevens onder ‘Privacy rechten van betrokkenen’. Advocaten Familie- & Erfrecht is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft Advocaten Familie- & Erfrecht dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u het vermoeden heeft dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de AVG, is het mogelijk om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het indienen van een klacht gaat via een vragenlijst op de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassing privacy statement

Advocaten Familie- & Erfrecht heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van Advocaten Familie- & Erfrecht gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website, https://www.familie-erfrecht.nl.

Vragen & Contact  

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met:

Advocaten Familie- & Erfrecht
Mispelhoefstraat 25
5651 GK Eindhoven
info@familie-erfrecht.nl

Dit privacy statement is op 25 mei 2018 vastgesteld.

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/privacy-statement/