×

Artikel 4:98 BW | Noodtestament

Artikel 4:98 BW

 1. In geval van oorlog of burgeroorlog kunnen militairen en andere tot de krijgsmacht behorende personen een uiterste wil maken ten overstaan van een officier van de krijgsmacht.
 2. Ook buiten het geval van oorlog of burgeroorlog kan op deze wijze een uiterste wil worden gemaakt door militairen en andere personen, die behoren tot een gedeelte van de krijgsmacht dat is aangewezen:
  1. ter deelneming aan een militaire expeditie;
  2. ter bestrijding van een vijandelijke macht;
  3. ter handhaving van de onzijdigheid van de Staat;
  4. tot enig optreden hetzij tot collectieve of individuele zelfverdediging, hetzij tot handhaving of herstel van de internationale orde en veiligheid; of
  5. ter voldoening aan een vordering van het bevoegde gezag in geval van oproerige beweging.
 3. In krijgsgevangenschap kan in plaats van een officier ook een onderofficier optreden.
 4. Officieren en onderofficieren mogen hun medewerking slechts verlenen, indien de erflater zich niet tot een bevoegde notaris of consulaire ambtenaar kan wenden. Niet-inachtneming van dit voorschrift schaadt de geldigheid van de uiterste wil niet.

In buitengewone omstandigheden kan een noodtestament worden opgemaakt, buiten de notaris om.

Dit geldt onder andere voor militairen op grond van artikel 4:98 BW, maar ook voor personen die zich aan boord van een zeeschip of luchtvaartuig bevinden (artikel 4:101 BW) en personen die zich op geïsoleerde plaatsen bevinden in geval van rampen of besmettelijke ziekten (artikel 4:102 BW). Deze noodtestamenten komen in de praktijk weinig voor.

 

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/in-de-wet/artikel-4-98-bw-noodtestament/