×

Artikel 4:79 BW | Tegen wie kan de legitimaris zijn vordering instellen?

Artikel 4:79 BW

Terzake van zijn legitieme portie kan de legitimaris een vordering verkrijgen:

  1. Op de gezamenlijke erfgenamen dan wel de echtgenoot van de erflater, door daarop aanspraak te maken overeenkomstig artikel 80 lid 1, dan wel
  2. Op een begiftigde, door inkorting als bedoeld in artikel 89.

 

De legitimaris kan zijn vordering uit hoofde van de legitieme portie instellen jegens de gezamenlijke erfgenamen of de echtgenoot van de erflater. Is hetgeen hij bij hen kan halen onvoldoende om zijn gehele legitieme portie te verkrijgen, dan kan hij zich wenden tot degene die een schenking van de erflater heeft gehad toe de erflater nog in leven was. Deze gift wordt dan op grond van artikel 4:89 lid 1 ingekort, voor zover deze gift afbreuk doet aan de legitieme portie van het onterfde kind van de erflater.

Tegen wie kan de legitimaris zijn vordering instellen?

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/in-de-wet/artikel-4-79-bw-tegen-wie-kan-de-legitimaris-zijn-vordering-instellen/