×

Artikel 4:202 BW | Vereffening van een erfenis

Artikel 4:202 BW

  1. Een nalatenschap wordt, behoudens het in artikel 221 bepaalde, overeenkomstig de in deze afdeling gegeven voorschriften vereffend:
  2. wanneer zij door een of meer erfgenamen onder voorrecht van boedelbeschrijving is aanvaard, tenzij er een tot voldoening van de opeisbare schulden en legaten bevoegde executeur is en deze kan aantonen dat de goederen der nalatenschap ruimschoots toereikend zijn om alle schulden der nalatenschap te voldoen; geschillen dienaangaande worden door de kantonrechter beslist;
  3. wanneer de rechtbank een vereffenaar heeft benoemd.
  4. Indien het saldo van de nalatenschap positief is kan de wettelijk vertegenwoordiger van een erfgenaam die voor deze beneficiair heeft aanvaard de kantonrechter verzoeken om ontheffing van de verplichting om te vereffenen volgens de wet.
  5. Een nalatenschap die overeenkomstig artikel 13 is verdeeld, wordt in afwijking van lid 1 onder a slechts vereffend volgens de wet wanneer de echtgenoot van de erflater haar beneficiair heeft aanvaard.

 

Wanneer moet een erfenis worden vereffend?

Een nalatenschap moet worden vereffend wanneer de nalatenschap door een of meer erfgenamen onder voorrecht van boedelbeschrijving (‘beneficiair’) is aanvaard. Dit is bijvoorbeeld anders wanneer er een executeur is benoemd, deze zijn benoeming heeft aanvaard en hij kan aantonen dat de goederen van de nalatenschap ruimschoots toereikend zijn om alle schulden van de nalatenschap te voldoen (de zogenaamde ‘ruimschootsverklaring’). Een nalatenschap moet ook worden vereffend wanneer de rechtbank een vereffenaar benoemd heeft.

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/in-de-wet/artikel-4-202-bw-vereffening-van-een-erfenis/