×

Artikel 4:188 BW | Verklaring van erfrecht

Artikel 4:188 BW

  1. Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin een notaris een of meer van de volgende feiten vermeldt:
  2. dat een of meer in de verklaring genoemde personen, al dan niet voor bepaalde erfdelen, erfgenaam zijn of de enige erfgenamen zijn, met vermelding of zij de nalatenschap reeds hebben aanvaard;
  3. dat al dan niet aan de echtgenoot van de erflater het vruchtgebruik van een of meer tot de nalatenschap behorende goederen krachtens afdeling 2 van titel 3 toekomst, met vermelding of aan hem een machtiging tot vervreemden of bezwaren of een bevoegdheid tot vervreemding en vertering is verleend, alsmede of en tot welk tijdstip de echtgenoot een beroep toekomt op artikel 29 leden 1 en 3;
  4. dat de nalatenschap is verdeeld overeenkomstig artikel 13, met vermelding of en tot welk moment de echtgenoot de bevoegdheid toekomt als bedoeld in artikel 18 lid 1;
  5. dat al dan niet het beheer van de nalatenschap aan executeurs, bewindvoerders of krachtens de derde afdeling van deze titel benoemde vereffenaars is opgedragen, met vermelding van hun bevoegdheden; of
  6. dat een of meer in de verklaring genoemde personen executeur, bewindvoerder of vereffenaar zijn.
  7. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere voorschriften omtrent de inhoud en de opstelling van deze verklaringen worden vastgesteld.

Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin een notaris onder andere aangeeft wie erfgenamen zijn en of zij de nalatenschap hebben aanvaard en of het beheer van de nalatenschap is opgedragen aan een executeur, bewindvoerder of vereffenaar.

Een verklaring van erfrecht is nodig voor een erfgenaam, executeur of vereffenaar om aan te tonen dat hij bevoegd is om de nalatenschap te beheren en/of daarover mag beschikken.

Dit is bijvoorbeeld relevant in relatie tot banken en verzekeringsmaatschappijen. Als in deze akte alleen wordt vermeld wie de executeur is, wordt deze akte ook wel een verklaring van executele genoemd.

 

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/in-de-wet/artikel-4-188-bw-verklaring-van-erfrecht/