×

Artikel 4:186 BW | Boedelregister

Artikel 4:186 BW

  1. De griffiers van de rechtbanken houden een openbaar boedelregister, waarin krachtens wettelijk voorschrift feiten worden ingeschreven, die voor de rechtstoestand van opengevallen nalatenschappen van belang zijn.
  2. Een notaris die is betrokken bij de afwikkeling van de nalatenschap, doet zich in het boedelregister inschrijven.
  3. De wijze van inrichting en raadpleging van het boedelregister worden bij algemene maatregel van bestuur geregeld.
  4. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de openbare boedelregisters, bedoeld in het eerste lid, in afwijking van het eerste lid door een ander of door anderen dan de griffiers van de rechtbanken worden gehouden. Bij algemene maatregel van bestuur kan eveneens worden bepaald dat de verstrekking van gegevens ter inschrijving in het openbaar boedelregister door degenen die daartoe bevoegd of die daartoe gehouden zijn, uitsluitend op een in die maatregel aan te geven wijze plaats vindt.

 

Het boedelregister is een openbaar register dat wordt bijgehouden door de griffiers van de rechtbanken.

In dit register worden alle feiten geregistreerd die van belang zijn voor de rechtstoestand van de opengevallen nalatenschap. Zo moet een notaris die betrokken is bij de afwikkeling van de nalatenschap (ook wel betrokken notaris genoemd) zich bijvoorbeeld in het boedelregister in laten schrijven.

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/in-de-wet/artikel-4-186-bw-boedelregister/