×

Artikel 4:143 BW | Aanvaarding benoeming tot executeur

Artikel 4:143 BW

  1. Men wordt executeur door aanvaarding van zijn benoeming na het overlijden van de erflater. De kantonrechter kan op verzoek van een belanghebbende een termijn stellen, na afloop waarvan de benoeming niet meer kan worden aanvaard.
  2. Handelingsonbekwamen, zij van wie één of meer goederen onder een bewind als bedoeld in titel 19 van Boek 1 zijn gesteld, en zij die in staat van faillissement verkeren of ten aanzien van wie de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, kunnen niet executeur worden.

Om executeur te worden, moet deze zijn benoeming tot executeur aanvaarden na het overlijden van de erflater.

Op verzoek van een belanghebbende (bijvoorbeeld een erfgenaam of schuldeiser van de nalatenschap van de erflater) kan de kantonrechter de persoon die bij testament is benoemd tot executeur een termijn stellen waarbinnen hij zijn taak als executeur moet aanvaarden.

 

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/in-de-wet/artikel-4-143-bw-aanvaarding-benoeming-tot-executeur/