×

Artikel 4:130 BW | (testamentaire) Last

Artikel 4:130 BW

  1. Een testamentaire last is een uiterste wilsbeschikking waarin de erflater aan de gezamenlijke erfgenamen of aan een of meer bepaalde erfgenamen of legatarissen een verplichting oplegt, die niet bestaat uit de uitvoering van een legaat.
  2. Een testamentaire last kan ook worden opgelegd aan een executeur. De hem opgelegde verplichting rust mede op de gezamenlijke erfgenamen, tenzij uit haar aard of uit de uiterste wil iets anders voortvloeit.
  3. Artikel 120 is van overeenkomstige toepassing op een last die strekt tot een uitgave van geld of van een goed uit de nalatenschap; deze wordt tegelijk met een legaat of in gelijke mate verminderd.

Wat is een last?

Een testamentaire last is een bepaling in het testament waarin de erflater aan de gezamenlijke erfgenamen of aan een of meer erfgenamen of legatarissen een verplichting oplegt, die niet bestaat in de uitvoering van een legaat. Die verplichting kan bijvoorbeeld bestaan uit het uitkeren van een som geld, maar ook uit het jaarlijks plaatsen van een bloemstuk op het graf.

Bron: https://www.erfrechtadvocaat.nl/in-de-wet/artikel-4-130-bw-testamentaire-last/