Erfenismagazine

Columns

Wettelijk kader onwaardigheid

In 2023 heeft de gifmoord veel stof in de media doen opwaaien. Op 25 september 2023 heeft Yvon K. – verdachte van de gifmoord op haar echtgenoot Chris Grinwis (‘erflater’) – zichzelf van het leven beroofd. Op 27 september 2023 zou de rechtbank uitspraak hebben gedaan in deze moordzaak. Deze strafrechtelijke uitspraak zal niet meer worden gedaan, omdat het Wetboek van Strafrecht in art. 69 bepaalt dat het recht op strafvervolging vervalt door de dood van de verdachte. Maar wat betekent dit voor de nalatenschap van de erflater? Kunnen de erfgenamen van Yvon K. aanspraak maken op zijn nalatenschap? Of is het toch de familie van de erflater die aanspraak kan maken op zijn nalatenschap, omdat Yvon K. onwaardig is om te erven van erflater? Deze vragen staan centraal in deze bijdrage.

Lees verder

De wettelijke verdeling

Elders in het Erfrechtmagazine kunt u informatie vinden over het versterferfrecht, ook wel het wettelijk erfrecht genoemd. Het versterferfrecht is van toepassing wanneer de overledene – erflater genoemd – geen testament heeft laten opstellen. Laat deze erflater een echtgenoot – van wie hij niet van tafel en bed gescheiden is – en een of meer kinderen als erfgenaam achter, dan is de wettelijke verdeling van toepassing. In deze column wordt toegelicht wat de wettelijke verdeling precies inhoudt.

Lees verder

Versterferfrecht versus testamentair erfrecht

Veel mensen laten een testament opstellen door een notaris om te bepalen wie wat krijgt na hun overlijden. Dat is heel verstandig. Toch zijn er ook genoeg mensen die geen testament opstellen. Welke regels gelden in zo’n situatie? In deze column wordt een antwoord gegeven op deze vraag.

Lees verder

Een testament ongeldig laten verklaren en de rol van het medisch dossier

De samenleving vergrijst. Mensen worden steeds ouder, en daarmee neemt ook het aantal ouderen met een geestelijke stoornis zoals dementie toe. Wat nu als een familielid van u zijn testament heeft laten aanpassen bij de notaris, terwijl u ervan overtuigd bent dat dit familielid op dat moment als gevolg van de geestelijke stoornis niet meer in staat was zijn wil te bepalen? In deze bijdrage leest u welke mogelijkheden u in zo’n geval heeft.

 

Lees verder

Een onverwachte schuld in de erfenis: kan ik als erfgenaam toch voorkomen dat ik er privé voor opdraai?

Familie- en Erfrecht

De wet bepaalt dat een erfgenaam die na zuivere aanvaarding bekend wordt met een “onbekende schuld van de nalatenschap”, onder omstandigheden alsnog beneficiair kan aanvaarden. Immers, een zuivere aanvaarding van een nalatenschap leidt ertoe dat de erfgenaam ook privé aansprakelijk is voor de schulden van die nalatenschap, indien de nalatenschap ontoereikend is om deze schulden te voldoen.

In de rechtspraktijk blijkt de vraag of beneficiair aanvaarden dan nog mogelijk is, maatwerk te zijn.

Lees verder

Staat een onterfde echtgenoot in de kou?

Koen Boddaert

De wetgever heeft het goed geregeld voor de langstlevende echtgenoot. De echtgenoot is op grond van de wet erfgenaam, en zelfs als er ook kinderen zijn die erven, verkrijgt de langstlevende echtgenoot op grond van de wettelijke verdeling van rechtswege alle goederen van de nalatenschap. De kinderen moeten dan genoegen nemen met een geldvordering op de langstlevende echtgenoot ter grootte van hun erfdeel, die tijdens het leven van de langstlevende echtgenoot niet opeisbaar is. Maar wat als daar bij testament van afgeweken is, en de echtgenoot onterfd is? Staat die dan helemaal in de kou?

Lees verder

Kan een kantonrechter afwijken van de inhoud van het levenstestament bij de aanvraag van mentorschap, bewind of curatele?

Het levenstestament is inmiddels een bekend fenomeen in het (erf)recht. Ook het publiek raakt hier steeds meer mee bekend. De inhoud van een levenstestament kan voor familieleden of andere naasten van degene op wie het levenstestament betrekking heeft, nog wel eens wat stof doen opwaaien.

Lees verder

De buitenlandse erfenis en de Nederlandse echtscheiding

De Rechtbank Rotterdam heeft recent uitspraak gedaan in een geschil waarbij er sprake was van een nalatenschap naar Spaans recht en een algehele gemeenschap van goederen naar Nederlands recht.

Lees verder

De wettelijke verdeling en het ‘stiefoudergevaar’

Koen Boddaert

De nalatenschap van iemand die een echtgenoot (of geregistreerd partner) en een of meer kinderen als zijn erfgenamen achterlaat, wordt verdeeld volgens de wet, voor zover daarvan niet bij testament is afgeweken.

Lees verder

Erfgenamen: Pas op met gedragingen van zuivere aanvaarding!

Het is de schrik van iedere erfgenaam. Na het overlijden van erflater word je als erfgenaam geconfronteerd met een schuld van erflater én je blijkt hiervoor aansprakelijk te zijn met je eigen privé vermogen. Als erfgenaam wil je dit uiteraard voorkomen.

Lees verder